Left panel content goes here
Right panel content goes here

Bắt đầu lấy TN!

Nhấn nút Start Injection để bắt đầu tiến trình