Left panel content goes here
Right panel content goes here

Bắt đầu lấy Quân Huy Ruby!

Nhấn nút Start Injection để bắt đầu tiến trình